College Menu
Home
BOSD
Student’s Council

The Board of Students’ Development undertakes the following prominent Schems/activities


Committe Members:

Sr. No. Name of Member Designation
01 Dr. M.A.Venkatesh Principal
02 Prof. D.R.Patil Students Development Officer
03 Dr. M. A. Wakchaure
Prof. R.S.Pawase
NSS Program Officer

Class Representatives:

Name of Student Branch Year Division
Dighe Komal Prakash Civil SE A
Kokane Amol Ravindra SE B
Gund Gopal SE C
Bagnar Omkar Subhash TE A
Wakchaure Aishwarya Sudhir TE B
Gawali Rajashree Rajendra TE A
Kalyani Ahire BE A
Mr.Papal Shreyas Revannath BE B
Bhosale Priyanka Sampat BE C
Aditi Bhor Computer SE A
Ayesha Shaikh SE B
Rohan Kulkarni TE A
Pragati Sahane TE B
Gopale Tushar BE A
Bhagyashree Sandip Pandit BE B
Siddhant Gaikwad Electrical SE A
Akshaykumar Deshmukh TE A
Bhagat Priyanka Ishwar BE A
Jorvekar Manoj Arun Electronics SE A
Pawar Ajay Navanath TE A
Shinde Anup Sambhaji BE A
Bhalerao Kishori Vilas ETC SE A
Abhishek Dekhane TE A
Supekar Pratiksha Sandip BE A
Mahesh Santosh Bhakare IT SE A
Faizan Deshmuh TE A
Koli Pranal R. BE A
Dighe Aakash Sanjay Mechanical SE A
Akash Pawar SE B
Nilesh Subhash Khairnar TE A
Mayur Mundhe TE B
Patil Lalit Sunil TE C
Kharde Rushikesh B. BE A
More Prashant Jalinder BE B
Subodh Vasant Sonawane BE C
Pratik Mukund Kshirsagar Production SE A
Nawale Saurabh B. TE A
Swapnil Macchindra Popalghat BE A
Arote Sanket Avinash FE Common FE A
Bodhak Gaurav Avinash FE B
Funde Pravin Sudhakar FE C
Jadhav Trisha Manik FE D
Kolpe Shivraj Dilip FE E
Kotkar Shubham Somnath FE F
Pawar Jayesh Popat FE G
Dhananjay Dadasaheb Rokade FE H
Shitole Pratap FE I
VijaySushant Wakchaure FE J

Mr. B.S.Shinde – Physical Director

Students Representatives:

Sr. No. Name of Student Category Remark
01 Shweta Magar Sports Football
02 Rushikesh Hange NSS NSS Leader
03 Rushikesh Deshmukh Cultural Mudra Club

Two girls students appointed by Principal

  1. Talekar Ashwini – BE Production
  2. Sapkale Apeksha – BE Computer

General Secretary:- Kalyani Ahire – Civil

Ladies Representative:- Bharti Dake - Electrical